REGULAMIN UCZESTNICZENIA W KURSACH

School of remote professions


Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu, dostępnego pod adresem www.newprof.org.ua, w tym w szczególności rodzaje dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzeń końcowych użytkownika z systemem teleinformatycznym usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Organizator – należy rozumieć organizatora kursów online, którym jest przedsiębiorca pod firmą Oleksandr Dreval, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Grzybowska, nr 85A, lok. 79, 00­844, NIP 5273085937.
Kurs online - wydarzenie, webinarium, program lub ich nagranie (materiały wideo) mające na celu zdobycie nowej wiedzy i ćwiczenie praktycznych umiejętności w dowolnym obszarze aktywności lub sytuacji komunikacyjnych, które może polegać na transmisji, zadaniach i innych materiałach udostępnianych za pomocą sieci internetowych.
Klient – osoba zainteresowana udziałem w kursie online do czasu zawarcia umowy i uzyskania statusu Kursanta.

Kursant – osoba fizyczna, która sfinalizuje płatność i z którą Organizator zawarł umowę.

Transmisja, webinarium - „wirtualne” wydarzenie informacyjno-konsultacyjne organizowane z wykorzystaniem technologii internetowych, podczas którego nauczyciel przekazuje informacje słuchaczowi za pomocą sygnału wideo i audio w czasie rzeczywistym;

Platforma - zbiór materiałów edukacyjnych na wybraną przez Klienta tematykę, reklamowany w Internecie, w tym za pośrednictwem strony internetowej https://newproff.com/, hostowany i administrowany przez Organizatora przy wykorzystaniu specjalistycznego środowiska oprogramowania do kursów online – Getcourse. Kursant może według własnego uznania dokonać zmiany Platformy (oprogramowania specjalistycznego) na inne specjalistyczne środowisko oprogramowania, przy czym Kursant musi zapoznać się z funkcjonalnością i regulaminem Platformy. Korzystanie z funkcji Platformy (środowiska oprogramowania) wliczone jest w cenę Kursu online.

Materiały edukacyjne – prezentacja, materiały interaktywne, nagrania wideo, zadania domowe itp., które zamieszczane są na Platformie lub stronie internetowej Organizatora.

Cennik – informacja o cenie Kursu online, warunkach świadczenia Usług, innych przydatnych korzyściach, która wskazana jest na stronie internetowej Organizatora, jego profilu na Facebooku lub w materiałach reklamowych.

Konto osobiste – konto Kursanta na Platformie, administrowane przez Organizatora, za pośrednictwem którego Kursant uzyskuje dostęp do Kursów online, materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych informacji.


  1. UCZESTNICTWO W KURSACH ONLINE

Postanowienia ogólne związane ze zgłoszeniem udziału w kursach


1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursach odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie https://newproff.com/ oraz akceptowanie zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
Klient ma obowiązek zapoznania się ze szczegółową ofertą kursu, którym jest zainteresowany przed aplikowaniem zgłoszenia.
2. Wypełnienie oraz aplikowanie formularza zgłoszeniowego online potwierdza akceptację warunków organizacyjnych – Regulaminu oraz Cennika i jak skutek zawarcia umowy.

2. Wartość i przebieg szkoleń


Usługi i bezpłatne materiały.


Ilość usług dostępnych dla Kursanta zależy od zakupionego przez niego Kursu online.

Jeżeli skorzystacie Państwo z usług lub materiałów dostępnych w otwartych sekcjach serwisu, otrzymacie jedynie podstawowe informacje na żądany temat. W przypadku zakupu usług płatnych otrzymujecie Państwo zaawansowane informacje, a także dostęp do płatnych treści. Istnieje możliwość zakupu osobnego produktu za jednorazową opłatę.
Niektóre Kursy online wymagają samodzielnej pracy i określonych zadań (prac domowych), które są częścią procesu świadczenia usług.

Wartość usług


Informacje o Cenniku usług zamieszczane są na naszej stronie internetowej i/lub w treści wiadomości elektronicznych wysyłanych na Państwa adres e-mail.
Ostateczny koszt usług ustalany jest w walucie płatności polski zloty (PLN) i jest ustalany na wystawionej Państwu pro formie.

Dostęp do Kursu online


Przeglądanie i dostęp do Kursu online odbywa się na Platformie. Z zasadami korzystania z Platformy Kursant może zapoznać się pod linkiem https://getcourse.ru/.
Dostęp do Platformy odbywa się poprzez osobny link, który Organizator przesyła na adres e-mail Kursanta, podany podczas rejestracji w serwisie i/lub do komunikatorów społecznościowych Viber, Telegram, zarejestrowanych pod numerem telefonu Kursanta wraz z kluczem dostępu (loginem i/lub hasłem) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem wybranego przez Klienta szkolenia i/lub transmisji lub w ciągu dnia, jeżeli Klient opłacił dostęp do kursu online.

Dostęp do wybranego kursu udzielany jest na okres od 1 do 12 miesięcy, w zależności od wybranej przez Klienta Usługi. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu za dodatkową opłatą. Jeśli podczas przeglądania Kursu wystąpią problemy techniczne, prosimy sprawdź dostępność aktualizacji systemu. W przypadku jakichkolwiek pytań zawsze można skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem pod adresem e-mail: SHUPO76@gmail.com.

Pobieranie lub nagrywanie materiałów wideo zarówno w celu dalszej dystrybucji, jak i do celów osobistych jest zabronione.
W przypadku zarejestrowania przez Organizatora podejrzanej aktywności Kursanta, np. próby nagrania ekranu lub przeprowadzenia transmisji online podczas przeglądania treści objętych licencją, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania tego Kursanta bez ostrzeżenia i zaprzestania udostępniania kursu bez zwrotu opłaty.

Jak będzie przebiegało szkolenie

1. Każdy Kurs online wymaga szczegółowego programu składającego się z odrębnych bloków tematycznych i zajęć. Ze treścią Cennika można zapoznać się na stronie internetowej https://newprof. org.ua/.
2. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin konsultacji osobistych z Autorem kursu.

3. Warunki techniczne Kursów online:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320x480;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

Prace domowe

Przebieg i/lub udział w szkoleniu wiąże się z obowiązkowym odrabianiem przez Kursanta zadań domowych podczas całego procesu nauczania. Wyniki będą sprawdzane indywidualnie przez Organizatora i/lub Autora Kursu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Organizator nie przekaże Kursantowi informacji zwrotnej na temat wyników odrobionej pracy domowej, prosimy o informację wysyłając wiadomość e-mail na adres SHUPO76@gmail.com.
Jeżeli Kursant nie odrobi pracy domowej lub w przypadku błędów wykrytych przez Organizatora i/lub Autora Kursu podczas sprawdzania pracy domowej, o czym Kursant zostanie powiadomiony, nie dokona poprawek zgodnie z poleceniami Organizatora (w tym powtarzających się błędów i poprawek), wówczas Kursant nie uzyska dostępu do kolejnych transmisji i materiałów Kursu.

3. Korzystanie z serwisu i zamawianie usług


Korzystając z serwisu, akceptujesz niniejszy Regulamin, a także naszą Politykę prywatności, która jest opublikowana pod adresem: https://newproff.com/regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed złożeniem formularza, zapłatą lub skorzystaniem z usług.
Jeżeli nie zgadzasz się z ich treścią, prosimy o opuszczenie serwisu i zaprzestanie korzystania z naszych usług.


4. Warunki świadczenia usług


Usługi jednorazowe
Wszelkie jednorazowe usługi według Cennika zamieszczone w serwisie mogą być oferowane przez określony czas (mieć ustalony okres ważności). W takim przypadku świadczenie usług zostanie zakończone po upływie określonego terminu. Działania z Państwa strony mające na celu zakończenie świadczenia usług nie są wymagane.

Ograniczony okres dostępu do treści
Niektóre Kursy online nadają dostęp przez ograniczony czas. W takim przypadku Kursant uzyskuje dostęp do treści przez okres określony na stronie Organizatora z opisem produktu.

5. Warunki płatności za dostęp do kursu online


Wszystkie Kursy online na stronie https://newproff.com/ są płatne.

Przelew bankowy
Płatność za Kursy online odbywa się poprzez wpłatę bezgotówkową na rachunek bieżący Organizatora lub za pomocą różnych systemów płatności dostępnych w momencie płatności m.in.

PayPal, Stripe
Instrukcje dotyczące płatności za pomocą systemu płatności znajdziesz na oficjalnej stronie wybranego systemu płatności. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyboru usługi płatniczej Klient może bezpośrednio skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail podanym w ofercie.

Debet środków
W przypadku płatności za usługi w serwisie, w momencie złożenia zamówienia (pomyślnego wpisania danych do płatności w ramce systemu płatności) kwota kosztu zamówionych usług zostaje pobrana jednorazowo.
W przypadku płatności za usługi kartą kwota debetu ustalana jest w oparciu o stawkę międzynarodowych systemów płatniczych VISA lub MasterCard. Ponadto kwota debetu może zawierać dodatkowe prowizje banków i systemów płatności.
Usługę uważa się za opłaconą z chwilą wpływu środków na rachunek bieżący Wykonawcy.

Niedopełnienie zobowiązań płatniczych
Zastrzegamy sobie prawo do złożenia reklamacji w związku z naruszeniem ustalonych warunków płatności. W przypadku braku możliwości pobrania środków z Państwa karty płatniczej lub kolejnej płatności, mamy prawo nie nadawać dostępu do Kursów online lub wstrzymać dostęp do Kursów online do czasu ich prawidłowej płatności.

6. Warunki rezygnacja i reklamacji


1. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia Kursu lub w trakcie jego trwania osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uregulowania 100% ceny brutto Kursu online lub wskazania innej osoby, która weźmie udział w kursie wraz z podaniem nowych danych.
W przypadku rezygnacji z kursu po dokonanej wpłacie i nadaniu dostępu do Platformy, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów.
2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy - uwagi, skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy: SHUPO76@gmail.com.
3. Organizator kursów rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Organizator poinformuje Kursanta drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres wskazany przez Kursanta w trakcie rejestracji.
4. Zawiadomienie o reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Kursanta, nazwę kursu, datę oraz koszt zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.
5. Organizator zablokuje Kursantowi możliwość dostępu do Platformy do momentu rozstrzygnięcia reklamacji.

6. Odpowiedzialność

1. Organizator zobowiązuje się przygotować i zorganizować kursy z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. Organizator zobowiązuje się angażować do opracowywania materiałów wyłącznie osoby będące
ekspertami we własnej dziedzinie.
3. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za:
➢ należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu,
➢ odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie,
➢ godności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów organizowanych przez Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Kursie online, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
b) niespełnienie przez Kursanta warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Kursantów, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Kursie online;
d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
e) za utracone korzyści;
f) za przekazanie danych rejestracji do Kursu online osobom trzecim;
g) za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Kursu online.

7. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Kursantów z Kursów online, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.
8. Kursant zobowiązuje się do korzystania z Kursów online w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Kursant jest zawiadomiony o zakazie dostarczania przez Organizatora treści o charakterze bezprawnym.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów/Kursantów jest przedsiębiorca pod firmą Oleksandr Dreval, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Grzybowska, nr 85A, lok. 79, 00­844, NIP 5273085937.
2. Przedsiębiorca pod firmą Oleksandr Dreval, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Grzybowska, nr 85A, lok. 79, 00­844, NIP 5273085937 zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1781) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Oleksandr Dreval w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji kursów i szkoleń zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://newproff.com/polityka


8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKlienta/Kursanta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o. deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce regulamin https://newproff.com/regulamin. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne zastosowanie znajdują w postanowieniach Kodeksu cywilnego.
Made on
Tilda